Syarat perkhidmatan

Stellavingze (my.stellavingze.com) disediakan oleh Stellavingze International Sdn Bhd (selanjutnya disebut sebagai "syarikat"), di mana syarikat menyediakan produk, platform, laman web Stellavingze (selanjutnya disebut sebagai "laman web" ) dan perkhidmatan lain sesuai dengan syarat perkhidmatan. Apabila pengguna menggunakan laman web, mereka akan dianggap telah menyemak dan bersetuju untuk mematuhi semua syarat perkhidmatan berikut:

I. Perkhidmatan Stellavingze (selanjutnya disebut sebagai "perkhidmatan"):

Perkhidmatan ini bertujuan untuk mempromosikan pengalaman hidup dan nilai peribadi. Melalui pelbagai peringkat perancangan dan projek, ia dapat membantu mereka yang bercita-cita tinggi untuk memahami diri mereka sendiri, meneroka bakat dan potensi diri, memperkaya kemampuan dan kemahiran mereka, dan memberi inspirasi kepada orang lain untuk mencipta dan mencapai kehidupan yang lebih bahagia.

II. Pemilikan kandungan perkhidmatan
Laman web ini dimiliki dan dikendalikan oleh syarikat. Semua kandungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada teks, grafik, foto, gambar, animasi, efek suara , ilustrasi dan perisian, dimiliki oleh syarikat dan dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Kandungan yang disenaraikan di atas tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis daripada syarikat.

iii. Untuk makluman anda, anda dengan ini bersetuju bahawa:

(a) Anda tidak akan terlibat dalam aktiviti yang memudaratkan syarikat atau laman web.

(b) Anda tidak akan mempunyai akses sistematik atau menyeluruh ke atas maklumat laman web.

(c) Anda tidak akan melakukan pelanggaran undang-undang atau netiquette melalui laman web.

(d) Anda tidak boleh meletakkan sebarang maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada: teks, gambar, video, dan lain-lain, di laman web ini yang mengandungi harta intelek pihak ketiga.

iv. Had tanggungjawab:

(i) Gunakan laman web ini di atas risiko anda sendiri. Kedua-dua pihak tidak akan bertanggungjawab atas kerugian langsung atau tidak langsung yang berpunca daripada penggunaan perkhidmatan tersebut bersama dengan maklumat dan perkhidmatan yang terdapat dalam laman web yang berkaitan.

(ii) Syarikat tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian yang disebabkan oleh penghapusan atau kegagalan menyimpan sebarang mesej atau kandungan yang dihantar oleh pengguna, atau kehilangan sebarang maklumat yang dimuat turun dari laman web oleh pengguna.

(iii) Syarikat berhak untuk menolak atau menghapus sebarang komunikasi dan hak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat perkhidmatan ini atau tidak diterima oleh pihak syarikat. Dilarang menyiarkan, menghantar atau menerima apa-apa bahan yang menyalahi undang-undang, mengancam, memfitnah, mencabul, berupa pornografi atau lain-lain bahan yang boleh melanggar undang-undang.

5. Pautan laman web dan iklan yang berkaitan:

Laman web berkaitan yang dihubungkan ke laman web ini disediakan oleh pengendali laman web kepada pengguna sesuai dengan syarat perkhidmatan dan dasar privasinya.

6. Dasar privasi

(I) Syarikat menghormati privasi pengguna dan perlindungan data peribadi mereka. Untuk perlindungan privasi, sila baca penyataan dasar privasi kami dengan teliti untuk melindungi hak dan kepentingan pengguna.

(II) Syarikat bagaimanapun akan menyimpan atau mendedahkan data peribadi dengan alasan berikut:

a. Sekiranya diperuntukkan secara jelas oleh undang-undang;

b. Untuk bekerjasama dengan institusi awam bagi melaksanakan tugas berkanun;

c. Untuk tujuan menjaga keselamatan negara atau mengalakkkan kepentingan awam;

d. Untuk mengelakkan kerosakan serius terhadap hak dan kepentingan orang lain.

7. Hak harta intelek:


(I) Hak harta intelek untuk laman web perkhidmatan ini, reka bentuk, pengaturcaraan, antaramuka pengguna, nama, tanda dagangan, tanda perkhidmatan, teknologi & sistem, bahan pengajaran, video, gambar, bahan iklan, fail video dan maklumat lain yang berkaitan, seperti hak paten, hak cipta, cap dagang, rahsia perdagangan, teknologi khusus dan hak harta intelek lain adalah milik syarikat atau orang yang diberi kuasa, tidak boleh dilesenkan oleh pengguna untuk tujuan di luar Laman Web jika tanpa persetujuan bertulis daripada syarikat. Pengguna tidak boleh membuat semula, berkongsi, menyiarkan, melepaskan, menyesuaikan, menyunting, menyewakan, mengedarkan, memperbanyak atau mengubah tetapan untuk sebarang tujuan dan penggunaan lain serta tidak boleh memberikan kepada pihak ketiga mana pun untuk digunakan. Sekiranya pengguna melanggar perkara di atas, pengguna akan menanggung semua liabiliti undang-undang dan akan bertanggungjawab atas semua kerugian termasuk kerugian ekonomi syarikat yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut.

(II) Sebarang muat naik, catatan atau bentuk penyebaran maklumat lain ke laman web akan dianggap sebagai perjanjian oleh pengguna untuk memberi kuasa kepada syarikat untuk menggunakan, menyimpan dan menerbitkan maklumat tersebut untuk tujuan mencari dan melayari secara spesifik atau tidak spesifik pengguna, untuk promosi lain atau untuk penggunaan perkhidmatan.

(III) Pengguna setuju bahawa syarikat memiliki hak ke atas semua video, rakaman audio, teks, gambar dan kandungan lain yang disediakan oleh syarikat, dan syarikat dapat menggunakan haknya.

(IV) Semasa penggunaan perkhidmatan laman web, pengguna tidak akan menggunakan rahsia teknikal atau rahsia perdagangan & maklumat lain milik orang lain, atau melakukan sebarang tindakan yang mungkin melanggar hak intelektual orang lain. Sekiranya pengguna melanggar perkara di atas dan menyebabkan syarikat mengalami kerugian, pengguna akan menanggung semua liabiliti undang-undang dan akan bertanggungjawab atas semua kerugian ekonomi syarikat.

8. Dasar kesulitan

Tanpa persetujuan dan kebenaran bertulis daripada syarikat, pengguna tidak akan memberikan atau mendedahkan secara terbuka maklumat sulit dan rahsia perniagaan syarikat kepada pihak ketiga dengan apa cara sekalipun. Sekiranya terdapat pelanggaran terhadap dasar ini, pengguna akan menanggung tanggungjawab undang-undang dan akan memberi pampasan kepada syarikat atas kerugian ekonomi.

9. Penafian:

(I) Kandungan laman web ini adalah untuk tujuan menyampaikan maklumat sahaja dan tidak mempunyai tujuan lain. Stellavingze International Sdn Bhd berhak untuk mengubah, menggantung atau menarik balik kesemua atau sebahagian maklumat dan perkhidmatan laman web ini tanpa sebarang notis atau menaggung sebarang tanggungjawab.

(II) Syarikat tidak memikul tanggungjawab untuk kandungan laman web bersama dengan sebarang kecacatan laman web yang akan diperbaiki. Kami juga tidak berkewajiban untuk memperbarui kandungan laman web secara berkala dan tidak akan membuat jaminan atau pernyataan mengenai maklumat dan kandungan di laman web.

10. Penangguhan atau Penamatan perkhidmatan:

Perkhidmatan akan ditangguhkan dan hanya akan disambung secepat mungkin sekiranya berlaku keadaan seperti berikut tanpa tuntutan atau permintaan dari pengguna:

(I). Di mana laman web dikendalikan, dipindahkan, diganti, atau dinaik taraf secara rutin.

(II). Disebabkan oleh tingkah laku pihak ketiga, syarikat harus menentukan apakah ada keperluan untuk menangguhkan perkhidmatan kerana keadaan yang tidak terkawal atau tidak dapat dihentikan kepada syarikat.

(III). Di mana laman web digantung kerana bencana alam, gangguan perkhidmatan telekomunikasi atau senario ‘force majeure’ yang lain.

(IV). Sekiranya syarikat diminta untuk menghentikan perkhidmatan dengan apa jua sebab, pihak kami akan mengumumkan penamatan tersebut di laman utama laman web sebulan lebih awal. Pengguna tidak akan membuat tuntutan atau permintaan kepada syarikat untuk penamatan perkhidmatan.

11. Menangani pelanggaran:
Sekiranya pengguna melanggar syarat perkhidmatan, pengguna akan memberi ganti rugi kepada syarikat untuk sebarang kerosakan yang disebabkan oleh pelanggaran pengguna.

12. Kesahan dan pengubahsuaian syarat:
Syarikat boleh menambah, mengubah atau menghapus terma dan syarat pada bila-bila masa, seperti yang diperlukan untuk pengoperasian laman web dan akan berkuatkuasa selepas tarikh pengumuman tersebut. Pengguna dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan syarat perkhidmatan laman web terkini. Sekiranya pengguna terus menggunakan perkhidmatan laman web setelah perubahan tersebut berlaku, mereka akan dianggap telah menyetujui perubahan tersebut.

13. Penyelesaian pertikaian
(I) Penafsiran atau penerapan syarat perkhidmatan ini dan peruntukan perkhidmatan lain yang berkaitan ditadbir di bawah Malaysia.

(II) Sekiranya terdapat perselisihan antara pengguna dan syarikat yang timbul dari penggunaan perkhidmatan, syarat perkhidmatan atau penggunaan perkhidmatan yang berkaitan, pengguna bersetuju untuk menyelesaikan perselisihan dengan syarikat berlandaskan prinsip ‘niat baik’ . Dalam kes-kes litigasi, pengguna setuju untuk tunduk kepada bidang kuasa Mahkamah Tinggi Malaysia sebagai pengadilan pertama kecuali jika ditentukan oleh undang-undang. Sekiranya masalah harta intelek terlibat, mahkamah Harta Intelek adalah mahkamah pertama.

14. Maklumat lain:
Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau cadangan berkaitan laman web atau perkhidmatan kami, sila hubungi kami di : (alamat e-mel perkhidmatan pelanggan: stellavingze.international@gmail.com atau pusat panggilan perkhidmatan pelanggan: +60322621116), kami akan berusaha untuk melayani anda secepat mungkin.

Last update: 16/8/2019